zmluvy

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Školská jedáleň

     ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

     Školská jedáleň je účelové zariadenie, ktoré poskytuje služby pre školy a školské zariadenia v oblasti stravovania. Je súčasťou školskej výchovno-vzdelávacej sústavy. Zabezpečuje plnohodnotnú výživu deťom a je jedným z hlavných činiteľov ďalšieho fyzického a psychického vývoja a celkovej kvality života. Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom a s možnosťou využitia receptúr charakteristických       pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín. Výhodou školskej stravy je plnohodnotný teplý pokrm. Školské obedy sú plánované, jedlá sú pestro obmieňané a musia spĺňať prísne hygienické normy.

                                                                

 

 O Z N A M

     Zriaďovateľ ZŠ s MŠ Kuklov oznamuje, že podľa Dodatku č. 1/2018 k VZN č. 2/2011 zvyšuje dňom       1. novembra 2018 finančné pásmo na úhradu nákladov na nákup potravní v školskej jedálni z doterajšieho 2. finančného pásma na 3. finančné pásmo v zmysle zákona č. 390/2011 Z. z.

Zvýšenie limitu na stravovanie vyplynulo zo zvýšenia nákupných cien potravín na trhu a následné dodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe a nutričných hodnôt potravín v školskom stravovaní.


Výška stravy od 1. 11. 2018:   

                     1,19 €

ZŠ                      1,01 €

zamestnanci     1,19 € 

dôchodcovia     1,49 €  (1,19 strava + 0,30 režijné náklady)


Deti v materskej škole, ktoré dostávajú dotáciu na podporu a výchovu k stravovacím návykom budú doplácať 0,19 € za jeden deň pri celodennom pobyte (desiata, obed, olovrant).


Žiaci  -  stravníci, ktorí dostávajú dotáciu na podporu a výchovu k stravovacím návykom (žiaci v hmotnej núdzi) budú doplácať 0,01 € za jeden deň.                   

                                                   

    JEDÁLNY LÍSTOK NÁJDETE NA STRÁNKE:    www.jedalen.ikelp.sk