zmluvy

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

VOĽBY 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4. novembra 2019 vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať

v sobotu 29. februára 2020.

___________________________________________________________________________________________________

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. októbra  2019 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať

v sobotu 4. apríla 2020.

V obci Kuklov sa bude voliť starosta obce.

__________________________________________________________________________________

Zoznam aktualít

Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Kuklov pre rok 2020
Rozpis zvozu separovaného odpadu pre rok 2020
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania
Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 10.12.2019
R o z h o d n u t i e o umiestnení stavby „„Borský Svätý Jur – výstavba novej elektrickej stanice“ na pozemkoch parc. č. 5596 – register E v katastrálnom území Kuklov (lokalita Úzke)
Oznámenie o zverejnení Výzvy na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP opatrení PRV SR 2014 -2020
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania
Domáca zabíjačka
1 2 3 [>]

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 10.12.2019

 

Zástupca starostu obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Kuklov, ktoré sa bude konať  10. decembra 2019 – utorok o 18,00 hodine v školskej jedálni.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnení uznesení
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskom účelovom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kuklov
 5. Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 6. Schválenie návrhu zmeny rozpočtu na rok 2019
 7. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2020
 8. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kuklov na 1. polrok 2020
 9. Prerokovanie vyúčtovania poskytnutých  dotácií organizáciám obce Kuklov
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

 

S pozdravom

                                                                                                                                         Iveta Holková

                                                                                                                                      zástupca starostu


   

Oznámenie o vyhlásení dvoch Výziev na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

MAS Záhorie, o.z. oznamuje potenciálnym žiadateľom, že vyhlásila:

A) Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

B) Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov


Novinky: