zmluvy

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Informácie k epidémii ochorenia COVID-19

VOĽBY 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. októbra  2019 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať

v sobotu 3. októbra 2020 .

 

(rozhodnutie predsedu NR SR č. 57/2020 Z.z.)

V obci Kuklov sa bude voliť starosta obce.

__________________________________________________________________________________

Zoznam aktualít

Verejná vyhláška - OÚ Senica katastrálny odbor Mucha Pavol
OR HaZZ v Senici odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
Rozhodnutie zamestnávateľa o zrušení pracovného miesta
Rozhodnutie o obnovení prevádzky ZŠ a MŠ v Kuklove
Verejná vyhláška
Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo
ORHaZZ Senica - Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov
Zápis detí do 1 ročníka 15.04.2020 Kuklov
1 2 3 4 5 [>]

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo

 

 

 Pozvánka

Zástupkyňa starostu obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Kuklov,

ktoré sa bude konať dňa

21. mája 2020 – štvrtok o 18,00 hodine

na obecnom úrade.

 

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 3. Prezentácia národného projektu deinštitucionalizácie systému  sociálnych služieb
 4. Oboznámenie s výsledkom šetrenia nadmernej spotreby elektrickej energie pri výkone čerpadla na prečerpávanie odpadovej vody v spoločnom objekte OÚ, MŠ, ZŠ, 2 bytové jednotky
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Prerokovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce
 7. Predloženie správy o nedoplatkoch na daniach a komunálnom odpade za minulé obdobia  k 30. aprílu 2020 a návrhy riešení
 8. Návrh zmeny rozpočtu č. 1 v roku 2020
 9. Plán hlavných úloh obce Kuklov pri uskutočňovaní civilného núdzového plánovania na úsekoch krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu v roku 2020
 10. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov zástupkyne starostu obce
 11. Rôzne
 12. Diskusia

 

V zmysle prijatých opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia je potrebné dodržiavať protiepidemické opatrenia vyplývajúce pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Každému účastníkovi zasadnutia bude pri vstupe odmeraná teplota, vstup možný iba s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, pri vchode do priestorov OÚ je potrebné si aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice, zachovať odstup medzi osobami minimálne 2 metre.

 

 

 

                                                                                                                             Iveta Holková

                                                                                                                         zástupkyňa starostu obce


   

Oznámenie o vyhlásení dvoch Výziev na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

MAS Záhorie, o.z. oznamuje potenciálnym žiadateľom, že vyhlásila:

A) Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

B) Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov


Novinky:

Verejná vyhláška - OÚ Senica katastrálny odbor Mucha Pavol
Verejná vyhláška  - OÚ Senica katastrá...
[čítaj viac]
OR HaZZ v Senici odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
OR HaZZ v Senici odvoláva čas zvýšeného nebezpe...
[čítaj viac]
Rozhodnutie zamestnávateľa o zrušení pracovného miesta
Rozhodnutie zamestnávateľa o zrušení pracovného ...
[čítaj viac]
Rozhodnutie o obnovení prevádzky ZŠ a MŠ v Kuklove
Rozhodnutie o obnovení prevádzky Základnej školy ...
[čítaj viac]
Verejná vyhláška
Verejná vyhláška.pdf Rozhodnutie.pdf ...
[čítaj viac]