zmluvy

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 24.01.2019 o 18.00 hodine

 

Obec Kuklov

Obecný úrad,  908 78  Kuklov

_____________________________________________________________________________________________________

V Kuklove, 16.01.2019

 

VEC

Pozvánka

 

 

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Kuklov, ktoré bude dňa

24. januára 2019 – štvrtok o 18.00 hodine

na obecnom úrade

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesenia
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Prerokovanie návrhu mandátovej komisie, predkladateľ poslankyňa Iveta Holková: Vyhlásenie starostu obce a poslancov OZ o nezlučiteľnosti niektorých funkcií, zamestnaní a činností s funkciou starostu a poslancov obecného zastupiteľstva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe požiadavky mandátovej komisie.
 5.  Prerokovanie návrhu mandátovej komisie, predkladateľ poslankyňa Iveta Holková: Poučenie poslancov obecného zastupiteľstva o ohrane osobných údajov.
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj.
 7. Návrh úpravy rozpočtových položiek mzdy, zdravotné a sociálne odvody v rozpočte obce Kuklov na rok 2019.
 8. Informácia o zámere projektu vybudovania cyklotrasy Šaštín – Kúty, návrh na vyčlenenie prostriedkov z rozpočtu na prípravu projektu.
 9. Prerokovanie návrhu poslankyne Ivety Holkovej: Návrh zásad pre zriaďovanie a činnosť komisií. Rokovanie obecného zastupiteľstva o zriadení komisií, voľba predsedov a členov komisií .
 10. Prerokovanie návrhu poslankyne Ivety Holkovej: Návrh zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií.
 11. Delegovanie poslanca OZ za člena do Rady školy
 12. Diskusia
 13. Návrh na schválenie uznesenia
 14. Záver

 

  S pozdravom

 

                                              

 

 

Mgr. Dušan Hric, v.r.

starosta obce

 

 

Zoznam aktualít

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 314
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Domáca zabíjačka
Zápis do 1 ročníka
Oznam Daňový úrad Trnava
Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi
Oznam výrub drevín Čáry
Oznam výrub drevín
Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 24.01.2019 o 18.00 hodine
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č.317
1 2 3 4 [>]